Hiển thị tất cả 9 kết quả

Tượng Danh Nhân, Anh Hùng Dân Tộc

Đất nước ta trải qua hơn 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc, đặc biệt mỗi khi đất nước lâm nguy, luôn xuất hiện những người tài, vị anh hùng giải phóng dân tộc. Nhân dân ta đã đúc rất nhiều tác phẩm tượng để tưởng nhớ công lao to lớn của các vị anh hùng, danh nhân văn hóa.